Bent u in United States? Bezoek onze website.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

INDIVIDUELE BROCHURE 2019 - BELGIË

De inschrijving op een van de cruises voorgesteld in deze brochure houdt de aanvaarding in van de onderstaande algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Wanneer hij het reiscontract dat is opgemaakt door de verkoper bij wie hij de reis koopt, dateert en ondertekent, met de vermelding dat de voorwaarden door hem worden aanvaard, erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de informatie met betrekking tot de reis die hij gekozen heeft aan de hand van onze brochures, beschikbaar in de reisagentschappen of bij onze diensten. Voor alle bijzonderheden over de reis wordt verwezen naar de informatie in die brochures. Deze brochure stelt een selectie van cruises voor; ons aanbod is niet beperkt tot de geselecteerde cruises. De cruises of de diensten die niet in die brochures staan, zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen.


ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreis overeenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort­en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings­ en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaard informatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e­mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non­conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non­conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen

2° de vouchers en vervoerbewijzen

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek­ of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de adminis tratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevens drager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° Indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger 11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non­conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non­conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non­conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non­conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non­conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non­ conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met wat in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non­conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non­conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non­conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non­conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non­conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non­conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e­mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00 City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e­mail: reisgeschillen@clv­gr.be Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: ­ Telefoon: 02/277 62 15 of 02/277 61 80 (9u tot 12 u) ­ Fax: 02/277 91 00 ­ City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel ­ E­mail: reisgeschillen@clv­gr.be Garantiefonds Reizen: In geval van financiële insolventie van de reisorganisator en / of ­bemiddelaar waarmee u een reiscontract afgesloten hebt, kunt u beroep doen op de Garantiefonds Reizen, of door contact met uw reisbemiddelaar op te nemen, of door direct de Garantiefonds Reizen te contacteren. U kunt ze bereiken op het volgende adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel Tél : 02/240 68 00 – Fax : 02/240 68 08 – E­mail : info@gfg.be Vraag de algemene garantievoorwaarden à uw reisorganisator of ­bemiddelaar. U vindt hierin de voorwaarden waaronder u, in geval van financiële insolventie, kunt vragen om terugbetaling van de betaalde bedragen, of om verlenging van de reis of terugkeer als de reis al is begonnen. De verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen.


SPECIALE VERKOOPVOORWAARDEN

GELDIGHEID: Brochure geldig voor vertrekdata van 01/07/2018 tot 31/12/2019.

PRIJS: Onze prijzen in euro vermeld gelden per persoon op basis van een tweepersoonskajuit. Ze zijn vastgesteld op basis van de economische voorwaarden die van kracht zijn op 2 januari 2018 en worden berekend op basis van een forfaitair bedrag, inclusief een reeks diensten zoals beschreven in de programma’s, en gereserveerd door de klant exclusief alle diensten die de klant aan boord zal reserveren en betalen en exclusief andere onkosten en eventuele uitgaven als gevolg van een toevallige gebeurtenis (staking, oproer, revolutie, atmosferische omstandigheden, waterstand, ...). Ze zijn afhankelijk van de verschillende factoren die bij de berekening betrokken zijn, zoals transportkosten, instap­ en uitstapkosten, havenkosten, brandstofkosten, heffingen en verschillende belastingen, en kunnen worden herzien. In overeenstemming met artikel 5, §3 van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van pakketreizen en aan reizen gerelateerde diensten, omvatten onze prijzen belastingen, alle kosten, royalty’s en andere aanvullende kosten. Als gevolg daarvan behouden wij ons, in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in de Wet van 21 november 2017, het recht voor om de prijzen die in deze brochure worden vermeld te herzien indien er veranderingen optreden: • In de luchthaventaksen waarvan de op 2 januari 2018 gekende tarieven terug te vinden zijn in de betreffende programma’s. • In de kosten van de brandstoffen (Brent Crude referentie op 02/01/2018: USD 66 beschikbaar op de site https://www.tijd.be/markten­live/ grondstoffen.html). CroisiEurope garandeert deze tarieven van 2019 voor zover de prijs van een vat olie maximaal 85 USD bedraagt, en zal geen prijsherziening toepassen voor schommelingen tussen 66 USD en 85 USD, maar behoudt zich het recht een prijsherziening toe te passen in geval van overschrijding. Voor vliegtuigreizen zal de prijs herzien worden naar gelang de schommelingen die samenhangen met de brandstofprijzen en door de vliegmaatschappijen in kwestie worden toegepast. •

 Veranderingen in wisselkoersen en met name voor programma’s in Vietnam / Cambodja, Myanmar, Chili en Safari Cruises in Zuid­Afrika (Namibië, Botswana, Zuidelijk Afrika en Zimbabwe) ­ (Dollar ­ referentieprijzen op 02/01/2018: 1 € = 1,21 $); voor het Safari Cruiseprogramma in Zuid­Afrika (Botswana, Namibië, Zuidelijk Afrikaa en Zimbabwe) ­ (Rands ­ referentieprijs op 02/01/2018: 1 € = 15,02 ZAR) voor het China­programma (Yuan ­ referentieprijs op 02/01/2018: 1 € = 7,83 CNY) tot slot voor het programma Canada (Canadese dollar ­ referentieprijs op 02/01/2018: 1 € = 1,51 CAD). Het aandeel van de wisselkoersen voor deze reizen varieert tussen 35% en 70% van het bedrag van de reis, afhankelijk van de bestemming. • Diverse heffingen zoals BTW, belastingen, ... Prijzen, inclusief alle belastingen, moeten worden bevestigd door de verkoper van de reisagent op het moment van boeken. In geval van wijzigingen, zal de herinnering min of meer en niet dwingend gelden op de datum van de betaling van de diensten maar met de datum van gebruik en enkel die zal gelden. In elk geval kan geen enkele wijziging van de prijs plaatsvinden vanaf 20 dagen voor het vertrek. Visakosten en optionele excursietarieven kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving door de bevoegde autoriteiten worden gewijzigd en zullen in dat geval in hun geheel aan de klanten worden doorberekend. Alle diensten die aan boord van schepen worden gefactureerd, moeten aan boord worden geïncasseerd voor de klanten van boord gaan. Voor cruises waar fooien bij inbegrepen zitten bevatten onze prijzen, om het verblijf van de reiziger te vergemakkelijken, fooien die volledig worden betaald aan lokale aanbieders in het land van bestemming, door ons bepaald op basis van lokale gewoonten en gebruiken. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, draagt automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% per maand. De factuur wordt ook verhoogd met 1,5 maal het bedrag van het pakket. CroisiEurope behoudt zich het recht voor om, in geval van niet­betaling van facturen binnen de gestelde termijnen, het reiscontract te beëindigen, onverminderd het recht van CroisiEurope om schadevergoeding te vorderen tegen het conventionele tarief van 8% per maand.

REIS - DUUR - ACCOMMODATIE: De aangegeven tijdsduur komt niet overeen met het aantal dagen dat wordt doorgebracht op de bestemming, maar met de totale duur van de reis, inclusief vervoer, dat wil zeggen een bepaald aantal nachten, en komt niet noodzakelijk overeen met een vast aantal hele dagen. Als de dienstroosters van de verschillende vervoersmiddelen ervoor zorgen dat de eerste en de laatste dag worden verkort door een late aankomst of een vroegtijdig vertrek, dan kan er geen restitutie plaatsvinden. De duur van de reis wordt berekend vanaf de dag van de oproep tot de dag van terugkeer. Maaltijden op de eerste en laatste dag zijn niet inbegrepen, tenzij aangegeven op het programma, en behoren tot de verantwoordelijkheid van de reiziger. De diensten van de laatste dag stoppen na het ontbijt. Sommige maaltijden kunnen door de luchtvaartmaatschappij worden verstrekt. De categorieën van classificatie van hotels en schepen (met uitzondering van de vloot van CroisiEurope en CroisiMer), worden bepaald door de lokale autoriteiten van het land en deze specifieke criteria voldoen niet noodzakelijk aan de Franse normen. Elke claim in verband met de classificatiecriteria zal niet worden vergoed.

BETALING VAN DE REIS - BOEKINGEN EN VOORSCHRIFTEN: Boeken kan op elk moment bij elk reisbureau en binnen de beperkingen van beschikbare plaatsen worden gedaan. Programma’s en contractuele prijzen staan vermeld op onze verkoopcontracten, waarvan een kopie door de verkoopagent moeten worden teruggenomen nadat de reiziger deze ter aanvaarding heeft ondertekend. De voorafgaande informatie staat in onze brochure, aangevuld met eventuele wijzigingen en correcties die zijn medegedeeld op het moment van de boeking bij CroisiEurope. De klant erkent uitdrukkelijk dat hij al deze elementen heeft gelezen.

In geval van niet­naleving van de bovengenoemde termijnen, behoudt CroisiEurope zich het recht voor om plaatsen terug te nemen indien de klant de door de onderneming verwachte bedragen niet binnen acht dagen nadat CroisiEurope de formele ingebrekestelling heeft verstuurd, heeft betaald. Late betalingen geven aanleiding tot een dagelijkse boete gelijk aan 1,5 keer de wettelijke rentevoet. Bovendien wordt geen korting verleend voor vooruitbetalingen. Reisdocumenten en transportbonnen worden uitgegeven na betaling van de volledige prijs. Voor productie CroisiEurope - CroisiMer: U wordt als geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de prijs van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd, nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend. De reis kan niet worden gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 30 dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. De niet­betaling van het saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract. Voor boekingen die binnen 30 dagen voor de datum van vertrek worden gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald bij het boeken. Voor de productie Wereldrivieren buiten Europa: U wordt als geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de prijs van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd, nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend. Het resterende bedrag dient 45 dagen voor de datum van vertrek te worden betaald. De reis kan niet worden gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 45 dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. De niet­betaling van het saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract. Indien de klant zich inschrijft in die periode van 45 dagen voorafgaand aan de afreisdatum, dan moet het integrale bedrag bij de inschrijving betaald worden. Niettegenstaande de bovenstaande voorwaarden van de productie Wereldrivieren buiten Europa, zijn de betalingsvoorwaarden voor reizen, boeking en afwikkeling van Canadese cruises op de St. Lawrence River en Lake Ontario als volgt: U wordt als geboekt beschouwd zodra u een aanbetaling van 30% van de prijs van de reis hebt betaald bij het reserveren. Het reserveringscontract moet binnen acht dagen na verzending naar ons worden teruggestuurd, nadat u het op de juiste manier hebt ondertekend. Een tweede aanbetaling van 40% moet 60 dagen voor vertrek worden betaald. De saldo moet 30 dagen voor vertrek worden betaald. De reis kan niet worden gegarandeerd als de totale betaling van het bedrag ons niet binnen 30 dagen voor de datum van vertrek heeft bereikt. Niet­betaling van het saldo op de vastgestelde datums vormt een schending die het voorwerp is van een clausule die voorziet in onmiddellijke ontbinding van het contract. Voor boekingen die binnen 30 dagen voor de datum van vertrek worden gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald bij het boeken. Contante betalingen en elektronische betalingen zijn wettelijk beperkt tot 1 000 €. Boven dit bedrag moet u een ander betaalmiddel gebruiken (bijvoorbeeld een overschrijving of creditcard). Deze beperking is van toepassing op bedrijven en particulieren van wie de fiscale woonplaats in België is gevestigd.

DOSSIERKOSTEN IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT VOOR VERTREK: Voor de cruises: Elke wijziging van dossier 15 dagen voor het vertrek zal 50 € excl. btw per persoon met zich meebrengen (exclusief verzendingskosten apart gefactureerd) die geenszins terugbetaalbaar zijn. Deze kosten zijn onmiddellijk betaalbaar enkel per bankkaart of overschrijving (betaling per cheque niet aanvaard). Er worden echter binnen vier dagen voor vertrek geen wijzigingen geaccepteerd. Deze kosten zijn ook vereist in geval van overdracht van het contract aan een derde partij. Houd er rekening mee dat elke wijziging van de cruisedatum als een annulering wordt beschouwd en dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Voor de transfers: Elke wijziging van naam/voornaam, datum of reisroute voor de passagiers ingeschreven op lijnvluchten, low cost of charter zal dossierkosten van 15 € excl. btw per persoon met zich meebrengen, 5 € excl. btw voor wijzigingen betreffende het trein kaartje. Hierbij dient opgemerkt dat, als een wijziging betrekking heeft tot de verandering van een of meerdere namen van de klanten, van de datum of van de reisweg, wij alle verantwoordelijkheid afwijzen betreffende de aanvaarding of weigering door onze verschillende leveranciers en door de luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder. Deze maatschappijen kunnen aanpassingskosten ten bedrage van 50 € excl. btw eisen bovenop de totale prijs van het ticket per persoon (excl. Btw) samen met de kosten aangerekend door CroisiEurope. In geval van weigering zal de barema van de annuleringskosten van toepassing zijn.

WIJZIGINGEN VAN DE LUCHTDIENSTEN DOOR DE KLANTEN NA HET VERTREK: De vliegtarieven gebruikt om de inschepinghavens te bereiken zijn onderworpen à specifieke reserverings­ en uitgiftevoorwaarden. Eens de reis gestart zijn er geen wijzigingen meer toegelaten door de luchtvaartmaatschappijen en de reder, en er zullen geen terugbetalingen meer gebeuren. De reder kan de accomodatie van de vertrekkende passagier niet op zich nemen tijdens of aan het einde van de cruise.

VERZENDINGSKOSTEN: Vergoedingen van het Chronopost­type, urgente dienstverlening, ... mogelijk als gevolg van late boeking, staking van de postdienst of andere omstandigheden buiten onze macht, zullen ten laste van het reisagentschap of de klant worden gebracht.

ANNULERING:

1) Opzeggingsrecht van de reiziger De reiziger kan het contract op elk moment voorafgaand aan de aanvang van de reis of het verblijf opzeggen, onder voorbehoud van de betaling van passende afwikkelingsvergoedingen of, in voorkomend geval, standaardafwikkelingsvergoedingen geëist door de organisator of tussenpersoon in overeenstemming met artikel 29 van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van reizen. Elke annulering moet per e­mail aan ons worden gecommuniceerd. Annuleringen die buiten onze openingstijden worden gemeld, worden geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn gemeld.

2) Opzeggingskosten In geval van annulering van de klant, in overeenstemming met artikel 29 van de Wet, de terugbetaling van de betaalde bedragen zal gebeuren onder aftrek van de annuleringskosten per persoon hieronder vermeld in functie van de annuleringsdatum tegenover de vertrekdatum, en van de niet terugbetaalbare kosten zoals de verzekerings­, reservatie­ en visumkosten, evenals al de andere verzekerings­ en annulerings kostenkosten vereist door onze leveranciers. In geval van reserveringsannulering door een passagier van een tweepersoonskajuit of ­kamer, zal de andere passagier het supplement tweepersoonskajuit of ­kamer moeten betalen voor individueel gebruik, behalve als de annulering geschiedt binnen de 48 uur van het vertrek. Elke annulering moet ons per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging toegestuurd worden.

 Annuleringskosten voor CroisiEurope-riviercruises:

• Meer dan 60 dagen voor de vertrekdatum: facturatie van 50 € excl. btw dossierkosten per persoon

• Tussen 60 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 29 en 20 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 19 en 3 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag

• 48u voor het vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag

Niettegenstaande de hierboven genoemde annuleringsvoorwaarden, zijn de annuleringskosten voor de riviercruises van CroisiEurope - “Nieuwjaar” en “Venetië Carnaval” als volgt:

• Meer dan 60 dagen voor de dag van vertrek: facturatie van € 50 excl. btw dossierkosten per persoon

• Tussen 60 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 29 en 20 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 19 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag

Annuleringskosten voor maritieme en kustcruises van het merk “CroisiMer” :

• Meer dan 90 dagen voor de vertrekdag: facturatie van 50 € excl. btw dossierkosten per persoon

• Tussen 90 en 51 dagen: 40% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 50 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 29 en 20 dagen: 60% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 19 en 3 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag

• 48u voor het vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag

Kosten voor annulering van de productiecruises van Wereldrivieren buiten Europa:

• Meer dan 90 dagen voor het vertrek: facturatie van 50 € excl. btw dossierkosten per persoon

• Tussen 90 en 61 dagen: 35% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 60 en 31 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 30 en 20 dagen: 70% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 19 en 4 dagen: 80% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 3 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag

Niettegenstaande de bovenstaande annuleringsvoorwaarden voor de productie Wereldrivieren buiten Europa, zijn de annuleringskosten voor Canadese cruises op de Sint-Laurens River en Ontariomeer als volgt:

• Meer dan 180 dagen voor het vertrek: facturatie van 50 € excl. btw dossierkosten per persoon

• Tussen 180 en 90 dagen: 5% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 89 en 60 dagen: 25% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 59 en 30 dagen: 50% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 29 en 8 dagen: 75% van het totale forfaitbedrag

• Tussen 7 dagen en de dag van vertrek: 100% van het totale forfaitbedrag

BELANGRIJK: Elk forfait dat een vlucht omvat is onderworpen aan de algemene en bijzondere annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappijen. Ingeval een of meer passagiers annuleren, worden de volgende annuleringsvoorwaarden toegepast:

• Land­, rivier­, kust­ en zeeprestaties: volgens de algemene voorwaarden van de vennootschap CroisiEurope

• Vervoer door de lucht: volgens de voorwaarden van de aangewezen luchtvaartmaatschappij, in te zien op de websites van de betrokken luchtvaartmaatschappijen of door een aanvraag te doen bij onze reserveringsdiensten op. Door deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, erkent de reiziger uitdrukkelijk dat hij van te voren op de hoogte is gesteld over de annuleringskosten en aanvaardt hij annuleringskosten op de manier zoals hierboven beschreven.

TERUGBETALINGEN/REDUCTIES: Als de klant niet opdaagt op de tijdstippen en plaatsen die worden vermeld in de reisoproep die hem wordt toegestuurd, kan hem geen terugbetaling worden verleend, zelfs als hij de politie­ of gezondheidsdocumenten die voor zijn reis vereist zijn niet kan overleggen (paspoorten, visa, identiteitskaart, vaccinatiebewijs, ...) CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de heenreis per vliegtuig, per spoor of over de weg waardoor de passagier zich niet kan aanmelden bij vertrek, om ongeacht welke reden, zelfs indien die vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, heerkracht of handelingen van derden. Een onderbreking van de reis kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling of enige vorm van vergoeding, tenzij de klant een annulatieverzekering heeft ondertekend die deze optie voorziet in haar algemene voorwaarden. In dat geval gebeurt de terugbetaling rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij.

Het feit dat de klant afziet van een dienst die in de reisprestaties is inbegrepen geeft geen recht op een terugbetaling. Klachten over eventuele prijsverschillen kunnen niet in aanmerking genomen worden. De ondertekening van het boekingscontract en de vereffening van de factuur van de klant impliceren dat hij akkoord gaat met de tarieven en reisvoorwaarden. CroisiEurope kan achteraf geen rekening houden met kortingen of promoties die worden aangeboden nadat de reis bevestigd is. De kortingen zijn van toepassing op de basisprijs exclusief luchthaventaksen, toeslagen, dossierkosten, visumkosten en verzekeringen. De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen na de inschrijving niet meer worden toegekend. Op promoties is er geen enkele korting van toepassing.

KINDERKORTINGEN: Voor kinderen jonger dan 2 jaar, zijn de maaltijd­ en logeerkosten ter plaatse te betalen ; voor kinderen van 2 tot minder dan 10 jaar: 20 % korting op de prijs van de cruise, uitgezonderd vluchten, taksen, supplementen en dossierkosten. Deze kortingen zijn niet van toepassing op cruises van Wereldrivieren buiten Europa, met uitzondering van de Wolga Cruise: 30% korting op de cruiseprijzen voor driedubbele of vierdubbele kajuit, exclusief vluchten en taksen, toeslagen, het visum en dossierskosten. Voor Canada: voor kinderen jonger dan 2 jaar moeten de maaltijdkosten ter plaatse worden betaald, exclusief vluchten, belastingvrij, toeslagen en dossierkosten; van 3 tot 12 jaar 25% korting op de cruise, exclusief vluchten, exclusief belastingen, toeslagen en dossierkosten. Voor Zuidelijk Afrika: 15% korting op de prijs van de cruise voor 1 kind van 7 tot 16 jaar die de kamer / hut / bungalow deelt met 1 of 2 volwassenen (exclusief vluchten, belastingen, toeslagen, visa, ...). Voor alle andere bestemmingen van de productie Wereldrivieren buiten Europa worden kinderen jonger dan 7 jaar om veiligheidsredenen niet geaccepteerd.

VERMINDERING VOOR DRIEDUBBELE KAJUIT: 30% korting op de prijs van de cruise wordt verleend aan de 3e reiziger uit dezelfde familie in een cabine voor drie personen, belastingvrij, exclusief vluchten, toeslagen en dossierkosten. Deze verminderingen zijn niet van toepassing op productie Wereldrivieren buiten Europa, behalve op de Wolgacruises, waarvoor een vermindering van 25% op het cruiseforfait wordt toegekend aan een derde passagier in een driedubbele kajuit, en aan een derde en vierde passagier in een vierdubbele kajuit, exclusief vluchten, belastingen, toeslagen, visum­ en dossierkosten.

VERMINDERING VOOR HUWELIJKSVERJAARDAG: Op de CroisiEurope riviercruises van 3 tot 13 dagen, geniet mevrouw een korting op haar cruise per schijf van 10 jaar huwelijk. Bijv.: 10, 20, 30… jaar getrouwd = 10, 20, 30... % vermindering. Alleen geldig op huwelijksverjaardagen in november en december 2018 en in 2019 en op vertoon van het huwelijksattest of het familieboekje. Deze vermindering geldt uitsluitend op de prijs van de cruise, exclusief toeslagen en heenreiskosten, is niet retroactief, niet terugbetaalbaar en kan niet met andere aanbiedingen gecumuleerd worden. Deze kortingen zijn niet van toepassing op producten van het merk CroisiMer en de productie van Wereldrivieren buiten Europa.

AANBIEDINGEN CROISIFAMILLE: Deze aanbiedingen gelden op welbepaalde cruises beschreven in een aparte brochure en in deze brochure aangeduid met het logo CroisiFamille, voor afreisdata in juli en augustus. Het aanbod van een gratis cruise (exclusief vlucht, toeslagen, belastingen) geldt voor maximaal 2 kinderen (tot en met 16 jaar) op basis van één betalende volwassene. De overige kinderen tot en met 16 jaar betalen 30% van de prijs van de cruise (exclusief vlucht, toeslagen, belastingen). Dit aanbod is alleen geldig op riviercruises en niet op zee- en kustcruises van CroisiMer, noch op verblijven en cruises van de productie Wereldrivieren buiten Europa. Voor de zee­ en kustcruises van CroisiMer genieten kinderen tot en met 16 jaar 30% vermindering op de prijs van de cruise (exclusief vlucht, toeslagen, belastingen). Deze vermindering geldt voor maximaal 2 kinderen op basis van één betalende volwassene. Voor alleenstaande ouders reizend met 2 kinderen, is de single toeslag aangeboden enkel en alleen in het kader van de CroisiFamille aanbiedingen voor de riviercruises van CroisiEurope en de zeecruises van CroisiMer. Voor cruises waarvoor een aanbieding van CroisiFamille geldt zijn deze alleen gegarandeerd binnen de beperking van een vooraf bepaald quotum van beschikbare plaatsen. Als een cruise waarvoor een aanbieding van CroisiFamille geldt niet beschikbaar is, dan zal het management alles in het werk stellen om, zonder verplichting tot resultaat, andere datums op andere cruises met hetzelfde aanbod aan te bieden. De CroisiFamille aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar en kunnen na de inschrijving niet meer worden toegekend.

EENPERSOONSKAJUIT: Voor de CroisiEurope riviercruises en de zee­ en kustcruises van CroisiMer zijn eenpersoonskajuiten toegestaan tot 10% van het totale contingent. Per schip kunnen er nooit meer dan 12 eenpersoonskajuiten toegestaan worden, behalve voor de verblijven en cruises van de Wereldrivieren buiten Europa productie.

FORMALITEITEN: De deelnemers moeten voldoen aan alle politie­ en douaneformaliteiten van toepassing op het moment van de reis en afhankelijk van hun nationaliteit. Ze moeten boven dien alle verblijfs­ en doorreisvisa en eventuele vereiste gezondheidscertificaten kunnen voorleggen en dat voor alle landen waarop de cruise of het verblijf betrekking heeft. Niet­Belgische burgers en burgers die niet in België geboren zijn moeten bij hun consulaat informeren naar de formaliteiten die op hen van toepassing zijn. We raden passagiers aan om elke eventuele wijziging te checken bij hun reisagentschap of bij de bevoegde consulaten, ambassades en gezondheidsdiensten. Een passagier die niet mag inchecken op een vlucht of niet in een bepaald land wordt toegelaten omdat hij de door de instanties vereiste documenten, zoals vermeld op de door hem ondertekende verkoopovereenkomst of factuur niet kan voorleggen, kan geen enkele aanspraak maken op enige terugbetaling. In geval van non­conformiteit zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Ingeval we inreisdocumenten voor rekening van de klant (visum) opstellen, doen we dat op basis van de gegevens die ons worden overgemaakt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen met betrekking tot onjuistheid van deze informatie. De gevraagde documenten moeten binnen de noodzakelijke termijn per

AANGETEKENDE BRIEF MET ONTVANGSTBEWIJS naar het onderstaande adres worden verzonden: CroisiEurope – Service Visas – 12, rue de la Division Leclerc – 67000 Strasbourg – France. De klant dient na te gaan of ze geldig zijn in overeenstemming met de vereisten van de betreffende landen. Ze kunnen pas op de dag van vertrek teruggegeven worden. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien het visum te laat of niet tijdig uitgereikt wordt door de betreffende instanties. De passagier moet de maatschappij alle gevraagde informatie verstrekken opdat ze aan haar eigen veiligheidsverplichtingen kan voldoen. Er zij aan herinnerd dat, conform artikel 5, § 6 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van reizen, de organisator of de tussenpersoon de reiziger door middel van een formulier dat bij verordening is vastgesteld moet informeren, voorafgaand aan de sluiting van het contract, over de voorwaarden voor het overschrijden van grenzen. Deze informatie moet op een duidelijke, begrijpelijke en heldere manier worden gepresenteerd. Wanneer deze informatie schriftelijk wordt gepresenteerd, dan moet deze leesbaar zijn. De organisator moet de reiziger ook algemene informatie verstrekken over paspoort­ en visumvoorwaarden, inclusief de geschatte duur van de visums, evenals informatie over de gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming. Door akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden erkent de reiziger dat hij door de organisator op de hoogte is gebracht van alle formaliteiten die nodig zijn om het verblijf in de bezochte landen te in goede banen te leiden, met name in de context van de productie Wereldrivieren buiten Europa, en in het bijzonder wat betreft minderjarige kinderen. Let op: tussen de publicatie van deze brochure en de afreisdatum kunnen er zich wijzigingen voordoen. De reglementen van de verschillende landen veranderen geregeld en onaangekondigd; ze worden slechts ter indicatie in onze brochures vermeld. De klant dient zelf te informeren naar de formaliteiten vereist op de datum van zijn reis. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet­naleving van de formaliteiten die ze uiterlijk op het moment van de boeking aanraadt of voor de boetes die voortvloeien uit de niet­naleving van de douane­ of gezondheidsreglementen van de bezochte landen.

KINDEREN / MINDERJARIGEN: Boekingen door minderjarigen worden niet aanvaard door het reisagentschap. De reis moet geboekt worden door de ouders of andere volwassenen ouder dan 18 jaar in het bezit van de nodige toestemmingen. Minderjarigen onder 18 jaar mogen niet alleen aan boord reizen. Ze moeten vergezeld zijn door de ouders of door volwassenen ouder dan 18 jaar. Aan boord wordt er geen alcohol geserveerd aan minderjarigen. Het boordpersoneel mag de leeftijd van de klant controleren.

GEZONDHEID, MOBILITEIT, BIJZONDERE BIJSTAND EN MEDISCHE CONTRA-INDICATIES: Alle passagiers moeten ervoor zorgen dat ze medicamentair, fysiek en/of psychisch geschikt zijn om de reis te maken zonder hun eigen leven of dat van anderen in gevaar te brengen. Er wordt geen medische bijstand verstrekt op onze schepen. Elke passagier met een fysieke of psychische incapaciteit, beperkte mobiliteitscapaciteit, een ziekte die een behandeling of medische assistentie vereist of ook zwangere vrouwen, moeten de reisagent van hun toestand op de hoogte brengen bij de boeking. Er kunnen immers geen boekingen aanvaard worden voor passagiers van wie de fysieke en/of psychische toestand hun deelname aan de cruise of het verblijf onmogelijk of gevaarlijk maakt voor zichzelf of anderen of die de veiligheid van het schip in gevaar brengt of die speciale verzorging of assistentie nodig hebben die aan boord niet verstrekt kan worden, meer bepaald door een gebrek aan aangepaste infrastructuren. Sommige dienstverleners (hoteleigenaars, luchtvaart­ en riviervaartmaatschappijen...) kunnen een medisch geschiktheidsattest vragen kunnen de inschrijving weigeren indien ze van mening zijn dat ze niet de gepaste assistentie kunnen voorzien om de gezondheid of het welzijn van de passagier te verzekeren. Alleen op voorwaarde dat de passagier voldoende mobiel is, kan hij deelnemen aan een reis of een excursie. Als CroisiEurope het strikt noodzakelijk acht voor de veiligheid en het comfort van de passagier, dan zal het boeken van personen met een handicap of beperkte mobiliteit afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een capabele, begeleidende persoon die in staat is om de passagier met een handicap of beperkte mobiliteit te helpen. Deze voorwaarde is volledig afhankelijk van de inschatting door CroisiEurope van de behoeften van gehandicapten of passagiers met beperkte mobiliteit in termen van veiligheid en kan van de ene route naar de andere en / of van het ene schip naar de andere variëren. Als de gehandicapte persoon of persoon met beperkte mobiliteit verzoekt om bijzondere bijstand en deze ook nodig heeft (verzorging, toezicht), dan moet deze persoon worden vergezeld door een begeleidende persoon die op eigen kosten de nodige assistentie kan verlenen. Alle ongevallen, koerswijzigingen of alle kosten verbonden aan het onvoorzien aanleggen van het schip die het verloop van de reis verstoren zijn voor rekening van de passagier die zijn incapaciteit heeft verzwegen. We adviseren schoenen met antislipzolen die geschikt zijn om aan bood en tijdens excursies te dragen. Bepaalde vaccinaties zijn niet verplicht, maar worden ten stelligste aanbevolen door de gezondheidsinstanties.

WEIGERING TOT INSCHEPING EN VROEGTIJDIGE ONTSCHEPING: Inscheping kan geweigerd worden aan elke passagier en de cruise kan worden onderbroken voor elke passagier (voor rekening en risico van de vertrekkende passagier) wanneer, naar de mening van de kapitein of verantwoordelijke officier, de passagier niet in staat is om te reizen, om administratieve redenen of andere legitieme redenen, of andere passagiers stoort of in gevaar brengt. Een dergelijke passagier kan in elke aanloophaven van boord worden gestuurd, onverminderd eventuele vervolging of mogelijke sancties door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land en zonder dat de reder aansprakelijk kan worden gesteld. De riviermaatschappij kan niet verplicht worden om de resterende cruisedagen van de ontscheepte passagier te vergoeden, noch om de kosten veroorzaakt door die ontscheping te vereffenen. CroisiEurope wijst elke verantwoordelijkheid van de hand als het gedrag van de passagier ertoe leidt dat toegang tot het schip wordt geweigerd of de passagier vroegtijdig wordt ontscheept.

NALEVING VAN DE AANLEGREGELINGEN: De uiterste tijdstippen om weer aan boord te gaan in de aanlegplaats en het vertrektijdstip van het schip worden aan boord meegedeeld en gepreciseerd door de boordverantwoordelijke. De passagiers moeten die tijdstippen naleven. De maatschappij wijst elke aansprakelijkheid af ingeval een passagier niet inscheept. Er is de passagier geen enkele vergoeding of terugbetaling verschuldigd indien hij die regels niet naleeft.

EXCURSIES: De excursies voorgesteld in de brochures zijn altijd facultatief (tenzij anders vermeld). De excursies beschreven in de programma’s zijn niet bindend en dienen eventueel te worden aangepast door externe omstandigheden (bijv.: weersomstandigheden, staking, vertraging in het vervoer, sluiting van de site door de plaatselijke overheid) of door omstandigheden toe te schrijven aan plaatselijke dienstverleners. Op sommige plaatsen gelden immers strenge veiligheidsmaatregelen (zoals op het Kremlin of het Tien’anminplein). De overheid van het betreffende land kan zo’n plaats op elk moment sluiten en alle bezoek verbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene sluiting. Ingeval een excursie geannuleerd wordt, verbindt CroisiEurope zich ertoe er alles aan te doen om een alternatief bezoek aan te bieden. In geval van een definitieve annulering wordt de excursie terugbetaald en kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige andere vergoeding. Voor de cruises van CroisiEurope en CroisiMer worden de prijzen van de excursies ter indicatie vermeld en zijn ze gewaarborgd voor een minimum van 25 personen per excursie (tenzij anders vermeld in het programma). Indien dat minimumaantal van 25 deelnemers niet bereikt wordt, kan er aan boord een tariefaanpassing toegepast worden op het moment dat de excursie plaatsvindt. De annulering van een of alle excursies kan geen aanleiding geven tot de annulering van de cruise door de klant aan gezien het om facultatieve excursies gaat enkel kunnen plaatsvinden met een minimumaantal deelnemers zoals hierboven vermeld. Excursies die dezelfde avond of de volgende ochtend aan boord van het schip worden gepland zijn alleen gegarandeerd voor klanten die zich hebben ingeschreven voor de pakketexcursies. Tijdens de productie Wereldrivieren buiten Europa worden excursies die ter plaatse worden geboekt, al dan niet vermeld in onze programma’s, uitgevoerd door lokale organisaties die onafhankelijk zijn van CroisiEurope. Zelfs al worden deze excursies aangeboden door onze plaatselijke vertegenwoordigers, dan nog worden ze vrij ter plaatse gekocht en zijn ze geen onderdeel van de reis die bij ons in Frankrijk werd geboekt. De bijbehorende beschrijvingen en tarieven worden alleen ter indicatie gegeven. Elk geschil, incident of ongeval tijdens dergelijke excursie moet ter plaatse geregeld worden met de betrokken dienstverlener. CroisiEurope en het reisagentschap waar de reis geboekt werd kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN / BAGAGE: Dieren, gevaarlijke voorwerpen en producten zoals illegale stoffen, vuurwapens, stompe en scherpe voorwerpen, explosieven, zuurstof, perslucht of ontvlambare producten zijn aan boord verboden. De reder heeft het recht om een passagier die ze toch zou meebrengen de toegang tot het schip te ontzeggen. De passagier is aansprakelijk voor alle schade die de rederij zou lijden als gevolg van de niet­naleving van voormelde verplichtingen. Verloren voorwerpen of materiële schade moeten door de betreffende passagier schriftelijk aan boord aangegeven worden bij het bureau van de boordcommissaris tijdens de cruises of bij de begeleider of verantwoordelijke tijdens een rondreis of verblijf. De passagier moet die aangifte ook aan de maatschappij bezorgen binnen drie dagen na het einde van het verblijf. Tenzij haar schuld zou treffen, kan de maatschappij niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de goederen van de passagier. Onze bemanning staat tot uw beschikking om u te helpen met uw bagage maar kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De aansprakelijkheid blijft begrensd tot 450 € per passagier en betreft alleen reizen gemaakt aan boord van de schepen van de CroisiEurope­vloot. Voor verblijven en cruises van de productie Wereldrivieren buiten Europa ligt de verantwoordelijkheid bij de reders en lokale dienstverleners. Voor de hele duur van de reis is de passagier aansprakelijk eigendommen voor zijn bagage en het toezicht op zijn persoonlijke spullen. CroisiEurope wijst de reizigers erop dat ze in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor vergeten voorwerpen en dat ze niet instaat voor het opsporen of repatriëren ervan. Indien de klant bagage vergeten is, dient hij dus eventuele bijkomende kosten te betalen om ze terug te krijgen. De klant is op de hoogte gesteld dat in geval een bagage vergeten wordt en deze door CroisiEurope terug zou moeten gestuurd worden, de firma CroisiEurope in geen geval verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud ervan. Het is ten stelligste aanbevolen om een bagageverzekering te nemen. In geval van verlies, laattijdige levering of beschadiging van bagage in het kader van een vliegtuigtranfer, moet de passagier een bagageonregelmatigheidsrapport bij de vliegmaatschappij in de luchthaven invullen. De luchtvaartmaatschappij zal steeds de originele aangifte opvragen om klachten te behandelen.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN: De rederij is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van kostbare voorwerpen, geld, effecten, juwelen en persoonlijke bezittingen. We vragen u om waardevolle voorwerpen niet onbewaakt achter te laten. Bovendien raden we u aan om geen waardevolle voorwerpen, sleutels, identiteitspapieren of dringende geneesmiddelen in te pakken in de bagage die aan carriers wordt toevertrouwd. De rederij is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke bezittingen.

CLAIMS: Beoordelingen van subjectieve aard worden met de nodige aandacht behandeld, maar kunnen geen aanleiding geven tot een vergoeding. Mochten er zich tijdens de reis problemen voordoen, dan wordt u van harte aangeraden uw begeleider of purser onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat er meteen een oplossing kan worden geboden. Als een lokale dienst als gevolg van een beslissing van de klant niet kan worden verstrekt of gebruikt, dan kan er geen terugbetaling plaatsvinden. Een klacht moet steeds bij ons ingediend worden binnen 10 dagen na het einde van de reis, en dat op elke manier die een ontvangstbewijs voor de verkoper verzekert. De klacht wordt alleen in beschouwing genomen als de afgifte ervan is vastgelegd. Bij dat schrijven voegt de klant de beoordelingsfiche die hij in zijn reisdocumenten vindt, net als alle bewijsstukken met betrekking tot zijn klacht. CroisiEurope deelt u mee dat de antwoordtermijn varieert van 1 tot maximaal 3 maanden, afhankelijk van de duur van de nodige onderzoeken bij de diensten, hotels of dienstverleners. Bij een geschil tussen handelaars of handelsvennootschappen zijn alleen de rechtbanken van Straatsburg bevoegd. Als de klant een klacht heeft ingediend bij kwaliteitsdienst voor klantrelaties en er binnen 60 dagen geen bevredigend antwoord is, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de commissie voor reisgeschillen, waarvan de contactgegevens en gegevensinvoermethoden beschikbaar zijn op zijn website: https://www.clv­gr.be/. Daarnaast is het dan ook mogelijk om een klacht in te dienen via het platform voor online geschillenbeslechting zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, overeenkomstig artikel 11 van de Wet van 21 November 2017 op de verkoop van pakketreizen .

AANKOPEN: Alleen de klant is volledig aansprakelijk voor wat hij ter plaatse koopt (bijv.: namaakartikelen en andere).

ANNULERING VAN CRUISES DOOR CROISIEUROPE (artikelen 30 en 31 van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van pakketreizen):

1. In uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden: De reder behoudt zich het recht voor de cruises te annuleren in geval van overmacht, terugkerende weers­ of natuuromstandigheden (hoogtij, laagtij, cycloon, ...) of die aanleiding kunnen zijn de onmogelijkheid bepaalde prestaties te genieten wegens redenen die verband houden met de veiligheid van de passagiers, en dit op elk moment voor het vertrek, zonder andere verplichting dan de terugbetaling van de betaalde bedragen. In dit geval zal de klant op geen enkel bijkomstige vergoeding kunnen aanspraak maken. CroisiEurope zal in de mate van het mogelijke een vervangende cruise van gelijke waarde aan de passagiers voorstellen. De passagier zal het recht hebben, om naar keuze, van deze vervangende cruise te genieten, of terugbetaald te worden conform de modaliteiten voorzien in onderhavige voorwaarden. Bij aanvaarding door de passagier van de vervangende cruise, is er geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien.

2. Bij een onvoldoende aantal deelnemers: CroisiEurope behoudt zich het recht voor één of ander cruise te annuleren tot 21 dagen voor het vertrek, indien er onvoldoende deelnemers zijn; de klant zal in de precieze geval op geen enkele vergoeding aanspraak maken.

Annulering bij onvoldoende deelnemers moet uiterlijk door CroisiEurope aan de reiziger worden gemeld:

• 20 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van meer dan zes dagen,

• 7 dagen voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen van twee tot zes dagen,

• 48u voor aanvang van de reis of het verblijf voor reizen die niet langer dan twee dagen duren, Het minimum aantal deelnemers is bepaald op 80 personen voor de cruises van CroisiEurope en CroisiMer voor de schepen die een opnamecapaciteit hebben van 120 en 200 personen, met een minimum van 50 passagiers voor de schepen met een opnamecapaciteit tussen 80 en 120 passagiers, en een minimum van 15 passagiers voor de cruises aan boord van schuiten voor de Franse kanalen, 50 personen voor de Canadacruises, 130 personen voor de schepen met 4 ankers en 5 ankers voor de Wolga­cruises, 150 personen voor de boten met 3 ankers voor de Wolgacruises, 40 personen voor de Mékong­cruises aan boord van de RV INDOCHINE en 52 personen aan boord van de RV INDOCHINE II, 52 personen voor de cruises in Myanmar, 12 personen voor Zuidelijk Afrika, 34 personen voor China en Chili en 25 personen voor de landelijke verlengingen gelinkt aan een cruise van CroisiEurope.

WIJZIGING VAN PROGRAMMA, ROUTE EN TIJDSTIP: In geval van staking, opstand, slechte weersomstandigheden die een veilig gebruik van het schip beletten of van buitengewone omstandigheden zoals beschreven in de Considerans van voormelde EG verordening of om elke andere wettige reden, heeft CroisiEurope het recht om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om vroeger of later te vertrekken of aan te komen of eventueel in een andere haven aan te meren en kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van annulering, voortijdigheid, laattijdigheid, wijziging of vervanging. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet­naleving van de aankomst­ en vertrektijden vermeld in deze brochure, ongeacht de aanleghaven. In het kader van de Wereldrivieren buiten Europa programmering behouden we de scheepscommandanten, cruiseleiders, begeleiders en plaatselijke afgevaardigden van Wereldrivieren buiten Europa het recht voor om, indien de omstandigheden dat vereisen, op elk moment de route en regeling van onze programma’s te wijzigen. Algemeen is de veiligheid van de passagiers aan boord de absolute prioriteit voor de commandant van het schip; dat is een universele wet. Ongeacht het schip of de bestemming, is de commandant de enige baas aan boord en kan hij op elk moment beslissen om de route te wijzigen of een aanlegplaats te annuleren. De commandant kan de cruise annuleren of de reisroute aanpassen indien hij dat aangewezen acht in het belang van de reizigers en de veiligheid van het schip. Ingeval de cruise onderbroken wordt door een geval van overmacht, dan heeft de klant recht op de terugbetaling van de niet afgemaakte cruisedagen, maar hij kan geen aanspraak maken op een bijkomende vergoeding. Eventuele omstandigheden (burgerlijke of religieuze feesten, politieke manifestaties, stakingen, panne, verkeersopstoppingen, wijzigingen door de regerende overheid of elke andere wettige reden) kan wijzigingen met zich meebrengen m.b.t. de aanlegplaatsen, de bezoeken of excursies. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke wijzigingen en is geen vergoeding verschuldigd aan de klant. Sommige bestemmingen zijn onderworpen aan bijzondere weers­ of klimaatomstandigheden. Sommige aanlegplaatsen kunnen gewisseld, gewijzigd of geschrapt worden om voormelde redenen, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding. De aan boord gekochte excursies worden terugbetaald in geval van annulering. Er is geen andere vergoeding verschuldigd. Een bepaalde aanlegplaats is niet het reisdoel van een programma dat bedoeld is om een streek in het algemeen en de geneugten van het varen te ontdekken. CroisiEurope zal niettemin alles in het werk stellen om de vastgestelde problemen te verhelpen. Wanneer er belangrijke wijzigingen in de boeking moeten worden aangebracht, informeert de reiziger CroisiEurope binnen 48u na de mededeling van de informatie door CroisiEurope over zijn beslissing. Bij gebrek aan een gepaste reactie binnen de aangegeven tijd, wordt het contract automatisch beëindigd op kosten van de reiziger.

WIJZIGING VAN DE KAJUITCATEGORIE OF HET KAJUITNUMMER DOOR DE REDERIJ: Om technische of operationele redenen mogen de riviervaartmaatschappijen of rederijen de passagier een andere kajuit toewijzen dan deze vastgelegd of gekozen bij de boeking. In dit geval moet de nieuwe kajuit minstens in dezelfde categorie worden ingedeeld. Dergelijke wijziging wordt niet gezien als een geldige reden tot annulering door de klant, noch als een significante wijziging van het contract en geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.

VERVOER:

a) Wijziging/annulering: Door de sterke vooruitgang van het luchtvaart­ en spoorwegverkeer, door gebeurtenissen buiten onze wil om (staking, technische incidenten, weersomstandigheden) en door de veiligheidsvereisten is het de luchtvaartmaatschappijen en spoorwegmaatschappijen niet altijd mogelijk om de geplande tijdstippen te respecteren. Zowel bij het vertrek als de terugkeer zijn er vertragingen mogelijk en gebeuren buiten de wil van de carrier, de touroperator en het reisagentschap; er is geen andere vergoeding verschuldigd dan deze voorzien door de vigerende wet, ongeacht de persoonlijke of professionele gevolgen die dit met zich meebrengt. Daarom raden we de klant aan om een ruime termijn, vooral bij de terugkeer, te voorzien voor aansluitingen of belangrijke verbintenissen. Wijziging van datum en tijdstip, opgelegd door de spoorweg­ of luchtvaartmaatschappijen, zijn mogelijk zowel bij vertrek als bij aankomst, waardoor de reis langer of korter duurt dan voorzien. CroisiEurope, in zijn hoedanigheid van tussenpersoon tussen de koper en de spoorweg­ of luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan doen om een geschikte oplossing te vinden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van die vertragingen of wijzigingen. Voormelde wijzigingen geven in geen geval aanleiding tot enige vergoeding op de prijs van de cruise. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor vluchten of treinritten die niet via de touroperator CroisiEurope geboekt zijn. Klanten die zelf hun reis naar de vertrek- en aankomstplaats regelen, boeken daarom beter vervoerbewijzen die ze kunnen laten aanpassen of terugbetalen. Geen enkele annulering van de cruise door de klant in hoofde van het luchtvaart­ of spoorwegverkeer zal in aanmerking genomen worden. Ter informatie: luchtvaartmaatschappijen raden aan om de terugvlucht te bevestigen. Passagiers dienen de bevestiging zelf tijdig te regelen. Ter informatie, luchtvaartmaatschappijen adviseren online in te checken op de dag voor de vlucht (zowel heen als terug), het is aan de passagiers om dit tijdig te doen. Tickets uitgegeven in het kader van onze programma’s of rechtstreeks door de klant gereserveerd en die niet gebruikt worden bij de heen­ en/of terugreis, kunnen niet terugbetaald worden, zelfs niet ingeval de reis uitgesteld of geannuleerd wordt. Indien een ticket wordt opgegeven om een andere vlucht of trein te nemen, kan het ongebruikte ticket niet terugbetaald worden en kan het nieuwe ticket evenmin vergoed worden. Elke klacht over de reis naar de vertrek­ of aankomstplaats met het vliegtuig of met de trein, de eventuele kosten (taxi, parking, hotels, boekingsaanpassingen, niet­inruilbare tickets) kunnen in geen geval aanleiding geven tot een compensatie ter plaatse of bij de terugkeer, ook niet wanneer de reiziger aankomt in een ander station of andere luchthaven dan waar hij vertrokken is (bijv.: Parijs Orly, Parijs Roissy).

b) Voor- en natransport: Voor de organisatie van het voor­ en natransport “van uw woonplaats naar het ontmoetingspunt of naar de luchthaven van vertrek of aankomst” met de touringcar die de reis maakt, denkt u er aan dat bustransfers alleen zullen plaatsvinden met een minimum van 20 geregistreerde personen. In sommige gevallen kan tijdens de transfer sprake zijn van een wachttijd, als gevolg van de grillen van het verkeer of om organisatorische redenen. Tarieven die van toepassing zijn op vlucht­ en/of treinroutes naar Brussel of andere steden vanuit bepaalde woonplaatsen zijn strikt onderhevig aan de voorwaarden die staan vermeld in onze brochures en/of offertes (afhankelijk van beschikbaarheid in de daarvoor bestemde reserveringsklasse). Alle kosten of inwisseling van tickets als gevolg van vlucht­ of treinvertragingen tijdens voor­ en/of natransport als gevolg van oorzaken buiten de macht van CroisiEurope zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

c) Chartervluchten: Vertrekken vanuit Brussel, waar een vliegtuig gechartert is door CroisiEurope, zijn gegarandeerd vanaf een min van 80 passagiers. Indien het minimum aantal passagiers niet bereikt wordt, zal CroisiEurope een ander voorstel doen per vliegtuig, trein of autocar om uw cruise alsnog te bereiken. Wijzigingen van het reistraject in geval van annulering van de tussenhalte kunnen zich voordoen tot 21 dagen vóór uw vertrek.

d) Identiteit van de vervoerders: Conform de wettelijke verplichting om de passagier de identiteit van de luchtvaart­maatschappij, wordt de klant op de hoogte gebracht van de contractuele of feitelijke carrier(s) die de gekochte vlucht zal of zullen uitvoeren. De verkoper deelt de klant de naam mee van de luchtvaartmaatschappij die effectief instaat voor de vlucht(en). Deze gegevens worden meegedeeld uiterlijk acht dagen vóór de datum voorzien in het vervoerscontract of op het moment van de ondertekening van het contract indien de vlucht minder dan acht dagen vóór de aanvang van de reis gekocht wordt. Ingeval een andere carrier de vlucht(en) zou verzorgen, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht, uiterlijk op het moment van de check­in.

e) Ticket: Het gangbare ticket van de luchtvaart­ of spoorwegmaatschappijen, of het contramerk daarvan, vormt het enige contract tussen deze

maatschappijen en de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn ticket en zal daarom de gevolgen van verlies, diefstal of mogelijke vernietiging van zijn ticket moeten dragen dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

f) Bagage: De bagagelimiet bedraagt doorgaans 20 kg per persoon op lijnvluchten en 15 kg op chartervluchten. Bagage boven de limiet moet vereffend worden met de maatschappij op het moment van de check­in. Het vervoer van grote objecten (rolstoelen, ademhalingstoestellen, wandelwagens) moet bij de inschrijving gemeld worden en hiervoor kan een supplement gevraagd worden, naargelang van de luchtvaartmaatschappij. Bepaalde luchtvaartmaatschappijen rekenen de assistentie in de luchthaven en de prestaties aan boord aan. In geval van beschadiging of niet­levering van bagage door de luchtvaartmaatschappij, moet de klant de onregelmatigheid onmiddellijk melden bij de relevante diensten bij de luchthaven van aankomst om een verklaring van verlies of schade in te vullen. Dan, binnen max 7 dagen en om de schadevergoeding te kunnen vorderen, zal de luchtvaartmaatschappij dit formulier naar de passagier toesturen, samen met de originele documenten. De passagier moet ook alle originele exemplaren van zijn reisdocumenten bijhouden. De luchtvaartmaatschappij kan immers niets doen zonder zo’n aangifte en zonder die papieren. CroisiEurope, in zijn hoedanigheid van tussenpersoon tussen de koper en de of luchtvaartmaatschappij, zal er alles aan doen om een geschikte oplossing te vinden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van verloren of beschadigde bagage.Voormelde situaties geven in geen geval aanleiding tot enige vergoeding.

g) Losse vluchten: Als we geïsoleerde reisdiensten verkopen in de zin van de wet, dan zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing. U kunt bij CroisiEurope alleen vervoersbewijzen kopen (“losse vluchten”). Al onze aanbiedingen worden te goeder trouw gedaan overeenkomstig de informatievereisten van Boek VI van het Wetboek voor economisch recht. Onze aanbiedingen zijn samengesteld op basis van de gegevens die beschikbaar waren op het moment van publicatie, onverminderd de correctie van eventuele duidelijke materiële fouten in de informatie die erin zijn vervat. Informatie met betrekking tot onze telefonische aanbiedingen wordt onder voorbehoud verstrekt. De reiziger stemt er uitdrukkelijk mee in dat de precontractuele informatie die hem wordt verstrekt kan worden gewijzigd voorafgaand aan de sluiting van het contract. Wanneer we losse vluchten verkopen treden we op als een tussenpersoon, en daarom zijn we nooit verantwoordelijk voor de prestaties van de reisdienst. Het contract wordt rechtstreeks gesloten met de aanbieder van deze reisdienst. Elke klacht moet rechtstreeks worden gericht aan de laatste. Daarentegen kan CroisiEurope niet aansprakelijk gesteld worden bij afwezigheid van de realisatie van de prestatie van de vervoermaatschappij, bij deze redenen (annulatie, vertragingen, technische storing, wijzigingen in het programma...), liggen de kosten en verantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappij. De gebruiksvoorwaarden van vliegtickets zijn beschikbaar op de website van CroisiEurope. Voor de algemene en bijzondere voorwaarden, verwijzen we u door naar voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij op hun website, of op aanvraag in uw reisbureau. Elke klacht moet rechtstreeks naar de maatschappij gestuurd wordt, waarvan u de naam vindt op het ticket. Zoals vereist door de wet, heeft CroisiEurope een financiële garantie van A.P.S.T.­ 15 avenue Carnot­ 75017 Paris ­ France om uw betalingen in geval van insolventie te garanderen. Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de instructies van de luchtvaartmaatschappijen van wie u de tickets koopt (zie bescherming van persoonsgegevens).

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERSMAATSCHAPPIJ: De gevolgen van ongevallen/incidenten die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van het luchtvervoer zijn onderhevig aan de bepalingen van de Verdragen van Warschau en Montreal of de plaatselijke voorschriften voor het nationale vervoer van het betreffende land.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN PASSAGIERS: Elke passagier (of de ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk voor en verbindt zich tot het vergoeden aan de maatschappij van alle schade aan meubilair, uitrustingen of andere elementen van het schip, voor alle schade in hotels of vliegtuigen waarvan de passagier gebruik maakte in het kader van zijn reis. Elke passagier (of de ouder of voogd van minderjarigen) is aansprakelijk voor en verbindt zich tot het vergoeden aan de maatschappij van elke boete of bekeuring opgelegd aan de maatschappij als gevolg van een handeling, verzaking of overtreding van een wet, ongeacht of de passagier het al dan niet opzettelijk zo bedoeld had. De reispassen moeten in orde zijn voor alle landen die het schip aandoet. De passagier moet de geldigheid en juistheid van zijn reispas controleren.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN CROISIEUROPE: Als organisator van cruises, zowel als reder en als bevrachter, worden de verplichtingen van CroisiEurope bepaald door de gecombineerde bepalingen van het Wetboek voor toerisme die specifiek en wettelijk van toepassing zijn op de vaartocht van het schip dat de cruise verzorgt, en bij gebrek aan een dergelijke wet, de wet van 15 juni 1895, alsook de huidige voorwaarden, die de cruisepassagier verklaart te hebben gelezen. CroisiEurope kan niet aansprakelijk gesteld worden in hoofde van de bemanning of van het schip. Elke anomalie moet aan de boordcommissaris gemeld worden. CroisiEurope kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die passagiers op het land hebben geleden: verwondingen, ongevallen, verliezen, onregelmatigheden, vertragingen, gebrek aan vervoermiddelen, ..., toe te schrijven aan externe bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, inkomende reisbureaus, restaurants, leveranciers, .... Ondersteunende prestaties (transport, accommodatie, transfers, ...) die zijn gereserveerd naast de cruise vallen niet onder haar verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van CroisiEurope voor lichamelijke letsels is beperkt tot 2 000 000 STR (STR: speciale trekkingsrechten: internationale munt) per passagier op de schepen van de CroisiEurope­vloot, in overeenstemming met de regels van de Conventie van Straatsburg (CLNI) betreffende de aansprakelijkheidsbeperking van scheepseigenaars.

VERPLICHTING BIJSTAND TE VERLENEN: Als organisator zal CroisiEurope, zo snel als de omstandigheden toelaten, passende bijstand verlenen aan een reiziger in moeilijkheden, in overeenstemming met artikel 43 van de Wet van 21 november 2017 op de verkoop van pakketreizen. De aard van deze hulp wordt gespecificeerd door het hierboven weergegeven artikel. Elk verzoek om bijstand van CroisiEurope moet van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u en zaterdag van 9 tot 12u (met uitzondering van feestdagen) aan CroisiEurope Belgium worden gecommuniceerd: • Email : infobel@croisieurope.com • Telefoon : 02/514.11.54 CroisiEurope streeft er te allen tijde naar om na ontvangst van claims en/of verzoeken om bijstand tijdens de reis, hier effectief op te reageren. De reiziger is zich er echter van bewust dat door omstandigheden zoals tijdsverschillen kennisneming en verwerking van klachten en/of verzoeken niet altijd onmiddellijk kan plaatsvinden.

VERZEKERINGEN CROISIEUROPE: De burgerlijke aansprakelijkheid van CroisiEurope tegenover passagiers en derden wordt voor lichamelijke en materiële schade verzekerd door een “Protection and Indemnity Club (P&I)”. De beroepsaansprakelijkheid van de reisorganisator is verzekerd conform de bepalingen van de Wet van 21 november 2017. innen de garantiebeperkingen per type van schade, per schadegeval en per verzekeringsjaar dekt het bij Allianz ondertekende contract lichamelijke schade tot een bedrag van 10 000 000 €, materiële en immateriële gevolgschade tot 5 000 000 € en de beroepsaansprakelijkheid tot 5 000 000 € (voor alle lichamelijke, materiële en immateriële schade samen). Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: verzekeringspolis nr. 56004456.

VERZEKERING ASSISTENTIE - REPATRIËRING: Een verzekering voor de medische repatriëring en assistentie aan personen is gratis inbegrepen in al onze cruises en reizen. Dit is een contractnr. 58224397 onderschreven door Europ Assistance. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

FACULTATIEVE VERZEKERING: Voor uw comfort en veiligheid raden we u ten stelligste aan om de door CroisiEurope voorgestelde verzekering tot dekking van annulering, bagageschade, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven in het buitenland, en reisonderbreking te ondertekenen bij Europe Assistance tegen een tarief van 3,80 % incl. btw van het totale bedrag van uw dossier. De algemene en bijzondere voorwaarden van dit contractnr. Algemeen is de veiligheid van de passagiers aan boord de absolute prioriteit voor de commandant van het schip; dat is een universele wet.

ALGEMENE INFORMATIE: Alle informatie in onze brochures over reisroutes, tijdstippen en uitrustingen van hotels en schepen geldt als dusdanig op het moment dat de brochure werd samengesteld en kan achteraf nog wijzigen, in welk geval dat aan de klant wordt meegedeeld bij de inschrijving. De kaarten, foto’s en afbeeldingen dienen louter ter informatie en zijn niet bindend.

INFORMATIE CO2 VAN DE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN: In het kader van de vermindering van de CO2 uitstoot, werden er enkele maatregelen getroffen. Er wordt een duidelijke vermelding gegeven over de nodige CO2 uitstoot om de gevraagde dienst uit te voeren. U vindt deze elementen voor de cruises waarop dit reglement van toepassing is, op onze website www.croisieurope.be.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS: CroisiEurope verzamelt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) ­ AVG. De persoonlijke gegevens die aan CroisiEurope worden verstrekt, zijn nodig voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer van de prestaties (artikel 6.1.b) van de verordening). Uw gegevens kunnen dus worden overgedragen aan onze gevestigde partners uit derde landen. CroisiEurope maakt alleen gebruik van partners die een niveau van bescherming garanderen dat in overeenstemming is met de principes uiteengezet in de AVG. Mits de toestemming van de klant kan CroisiEurope deze gegevens gebruiken om hem promotionele of commerciële aanbiedingen voor te stellen per post of per e­mail. Uw gegevens worden bovendien ook gecommuniceerd naar de FOD Economie en dienstverleners die vallen onder en in naleving zijn van de Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens tot omzetting van richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 inzake het gebruik van PNR­gegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit. Als de persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen, en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e­mail te sturen naar de Afdeling Marketing, 12, rue de la Division Leclerc, 67080 Strasbourg Cedex, France ­ info@croisieurope.com, onder vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie. Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

OPGELET: Deze “individuele” product is enkel bestemd voor verkoop op Belgische grond. Ons raadplegen voor alle overige verkoop. CroisiEurope / Alsace Croisières S.A. – Zetel: 12 rue de la Division Leclerc ­ F ­ 67080 Straatsburg Cedex Bijkantoor: Rue Ravenstein 56 – 1000 Brussel – Licentie: A 5500 – OCA 49767 – BTW: BE – 0478000063 – RPM Brussel ­ FG n° 0208.1060.00/5500 ­ RC BRU : 660.221 Verantwoordelijke uitgever: Christian Schmitter

Hoofdagent: CROISIEUROPE 12, rue de la Division Leclerc 67000 Strasbourg - France N.V met een kapitaal van 2.000.000.­ € SIREN­nr. 998.348.601.000.43 Ingeschreven bij het Registre des Opérateurs de Voyages en de Séjours Atout France IM067100025 Btw­nummer: FR 95 998 348 601 Financiële waarborg A.P.S.T. Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: Allianz: polisnummer 56004456

Uit respect voor het milieu, is deze brochure gedruktop chloorvrij papier en metplantaardige inkt. IMPRIM’VERT is een kwaliteitsgarantie die de waarden versterkteco­burgers, en betrekt printers in een proces vanproductie waarbij respect voor het milieu een belangrijke factor is.

Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de Belgische en Zwitserse markt:op aanvraag ­ RCP: Allianz / Draber Neff: European Company Area, 9, rue de la Haye, 67300 Schiltigheim ­ Financiële garantie: A.P.S.T.­ S.A.S. met een kapitaal van 2 000 000 € ­ Foto’s:

 O. Asmussen, Jean Beveraggi, Alain Bron, Christian Creutz, Michel Friz, Gregory Gerault, Helwin Götzinger, François Haubtmann, Damien Lachas, David Lumsden, Christophe Meyer, Yakov Oskanov, Herve Oudin, Fabrice Rambert, Francesco Rastelli, Alexandre Sattler, SDI, Thim Hester, Frantisek Zvardon, www.letabatha.net, Fotolia, 123RF, Istockphoto, Shutterstock. Niet contractuele foto’s ­ CreaStudio 1805010

CroisiEurope CroisiEurope maakt gebruik van cookies om u te laten profiteren van diensten en aanbiedingen die op uw behoeften zijn afgestemd. Om uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies. Klik voor meer informatie op "Meer informatie".

AANGEPAST