Ben je in United States?
Bezoek onze website www.croisieuroperivercruises.com.
contact
brochure

Gebruiksvoorwaarden

Doel van de Gebruiksvoorwaarden


Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden, is het bepalen van de gebruiksregels van de site van CroisiEurope, hierna de "Site" genoemd, gepubliceerd door Alsace Croisières - Croisieurope SAS.

Door de site als gebruiker te bezoeken, accepteert u zonder voorbehoud de volgende TOS. De Gebruiker verbindt zich er dus toe om bij elk van zijn bezoeken de huidige GCU te respecteren, die van toepassing is op alle diensten die door de Site worden aangeboden.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om deze GCU op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker te wijzigen. De Gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden die op dit adres beschikbaar zijn: 

https://www.croisieurope.be/nl/informatie/gebruiksvoorwaarden

De wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

Alsace Croisières - CroisiEurope SAS

Hoofdkantoor: 12, rue de la Division Leclerc - F-67000 STRASBOURG

e-mail: info@croisieurope.com

Tel. 03.88.76.44.44

RC 76B 115

Inschrijving in het handels- en bedrijfsregister onder het nummer: 998 348 601 00043

SAS met een kapitaal van 2.000.000€.

Inschrijving van de Atout France Travel and Stay Operators Register n° IM067100025

BTW-identificatienummer: FR 95 998 348 601

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar :

Financiële garantie A.P.S.T. - 15 avenue Carnot - 75017 PARIS | Tel : 01 44 09 25 35

Wettelijke beroepsaansprakelijkheid: Compagnie Allianz: verzekeringspolis nr. 56004456

 

Financiële borgstelling:

Beroepsvereniging van de toeristische sector

15 avenue Carnot - 75017 Parijs


Verblijf :

AGORA CALYCE

13 rue Hannah Arendt - 67200 STRASBOURG

 

Ontwikkeling :


ITS FUTURE

11 rue Madeleine Reberioux - Parc des Forges - Le Terracotta

67200 STRASBOURG

 

Verantwoordelijk voor de publicatie :


Alsace Croisières SA

Hoofdkantoor: 12, rue de la Division Leclerc - F-67000 STRASBOURG


Verklaring: CNIL DPO-114137


De informatie die in dit formulier wordt verzameld, is onderworpen aan computerverwerking voor het exclusieve gebruik van CROISIEUROPE. (zie privacybeleid).

In overeenstemming met de wet "informatique et libertés" kunt u uw recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met een van onze agentschappen. Wij verbinden ons ertoe de informatie die op u betrekking heeft niet aan derden mee te delen, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft.

In geval van een storing in uw verzoek tot verwerking kunt u zich wenden tot de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO): dpo@croisieurope.com

De website van Croisieurope is gratis toegankelijk.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de verschillende diensten met betrekking tot online reserveringen en/of betalingen, moet de gebruiker een account aanmaken. 

Om een account aan te maken moet de gebruiker de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt en/of in staat zijn een contract in de zin van de wet te sluiten, en de onderhavige Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud hebben aanvaard. Registratie op naam van een rechtspersoon is alleen mogelijk door een meerderjarige natuurlijke persoon die in staat is en de nodige bevoegdheden heeft om deze rechtspersoon te binden en te binden.

De Gebruiker verstrekt het bedrijf CroisiEurope de benodigde persoonlijke informatie. Door het invullen van het registratieformulier garandeert de Gebruiker dat het bedrijf CroisiEurope correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie over zijn identiteit en contactgegevens heeft verstrekt. Hij verbindt zich er met name toe een effectief e-mailadres op te geven waarvan hij de eigenaar is. Het bedrijf CroisiEurope behoudt zich het recht voor om, om welke ernstige en objectieve reden dan ook, het Account van de Gebruiker op te schorten indien de informatie die tijdens het aanmaken van het Account is verstrekt objectief gezien onjuist is en niet door de Gebruiker wordt gecorrigeerd. De reden hiervoor kan alleen worden gecommuniceerd op verzoek van de Gebruiker en ter discretie van CroisiEurope.

 

Als u zich niet houdt aan de dwingende regels van beleefdheid en goed digitaal gedrag, kunt u civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor uw ongedifferentieerde geschriften en uitzendingen, die als onwettig kunnen worden beschouwd en als zodanig worden bestraft.

 De Gebruiker verbindt zich ertoe om slechts één Account aan te maken die overeenkomt met zijn of haar profiel. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van zijn logins, identifiers (e-mailadres ...) en wachtwoord, en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan, evenals voor elk gebruik van zijn Account.

 De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle informatie over hem/haar met betrekking tot zijn/haar profiel regelmatig bij te werken om de juistheid ervan te bewaren. In het geval dat de Gebruiker objectief onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt, is CroisiEurope gerechtigd de Account van de Gebruiker op te schorten of te beëindigen en de Gebruiker in de toekomst de toegang tot alle of een deel van de Applicaties en eventuele gekoppelde Site te ontzeggen.

 De Gebruiker verbindt zich ertoe CroisiEurope onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn Account en van elke inbreuk op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen met behulp van het formulier dat beschikbaar is op het volgende adres:

- Croisieurope: bruxelles@croisieurope.com

In geval van een storing in uw verzoek tot verwerking kunt u zich wenden tot de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO): dpo@croisieurope.com

Indien het bedrijf CroisiEurope gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van de dienst wordt geschonden of dat de dienst wordt misbruikt door ongeoorloofd gebruik van de identificatiemiddelen van de Gebruiker, kan het overgaan tot tijdelijke opschorting van de Account, in het bijzonder om de integriteit van de site en de gegevens te behouden, en, indien dit gepast lijkt, de wijziging van deze identificatiemiddelen eisen.

 De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik ervan en in het bijzonder via de "Chat Room". 


Toegang tot de diensten


De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

- Informatie artikelen

- Aanbiedingen...

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding...) zijn voor zijn rekening.

De site implementeert alle middelen die tot haar beschikking staan om de kwaliteit van de toegang tot haar diensten te garanderen. Aangezien de verplichting een van de middelen is, verbindt de site zich er niet toe om dit resultaat te bereiken.

De toegang tot de diensten kan op elk moment het voorwerp uitmaken van een onderbreking, schorsing of wijziging zonder voorafgaande kennisgeving voor een nu of voor een ander geval. Op deze rekening kan geen vergoeding worden geëist.


Gebruiksvoorwaarden van de CroisiEurope chatroom


CroisiEurope is een plaats van expressie die openstaat voor iedereen. Je wordt uitgenodigd om je vrij te uiten, met respect voor ieders mening en rechten.

De gegevens die u aan ons doorgeeft, worden alleen gebruikt om de werking van de site te garanderen. Het zal niet worden doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art 17 RGPD). U kunt te allen tijde verzoeken om uw bijdragen aan deze discussieruimte te verwijderen. Verzoeken met betrekking tot het recht van toegang, wijziging en rectificatie moeten, vergezeld van een identiteitsbewijs, per post worden verstuurd naar het volgende adres: bruxelles@croisieurope.com.

De bijdragen die u in het discussiegebied plaatst, moeten verband houden met het doel van de activiteit van het bedrijf, namelijk reizen.

Het discussiegebied wordt a posteriori gemodereerd, de berichten die u plaatst worden direct gepubliceerd zonder enige controle vooraf. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bijdragen niet schadelijk zijn voor anderen en dat ze in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving. De moderatoren behouden zich het recht voor om elke bijdrage die zij als ongepast, ongeschikt, in strijd met de wet en regelgeving beschouwen, aan deze gebruiksvoorwaarden in te trekken of die directe of indirecte schade aan derden kan toebrengen.

Berichten die niet gerelateerd zijn aan de discussiethema's kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de moderatoren worden verwijderd. Zonder afbreuk te doen aan eventuele disciplinaire of gerechtelijke procedures, bijdragen die :

1. aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, haat, geweld, racisme of revisionisme

2. aanzetten tot het plegen van strafbare feiten

3. in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden,

4. misdaden of misdrijven door de vingers zien en met name moord, verkrachting, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid,

5. beledigend, lasterlijk, beledigend of onbeleefd zijn.

6. duidelijk inbreuk maken op de rechten van anderen en in het bijzonder op de rechten die schadelijk zijn voor de eer of de reputatie van anderen,

7. zijn gekoppeld aan een duidelijk commercieel belang of hebben een promotioneel doel dat niet relevant is voor de site.

 

Het gebruik van een pseudoniem maakt de technische dienstverleners niet anoniem, in overeenstemming met de wet zijn zij verplicht de verbindingsgegevens (logboek, datum/tijd) die de vervolging van de veroorzaker van een strafbaar feit mogelijk maken, bij te houden en aan de gerechtelijke autoriteit door te geven. Alle noodzakelijke informatie zal daarom gedurende de wettelijke termijn worden bewaard. Het zal worden vernietigd aan het einde van de wettelijke bewaartermijn.

CroisiEurope behoudt zich het recht voor om personen waarvan de bijdragen in strijd zijn met de in dit document vermelde regels, tijdelijk of permanent van de site uit te sluiten. De redactie van de site kan de op de discussieruimte geplaatste documenten of materialen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten doorgeven indien zij het nodig acht de bevoegde autoriteiten te informeren of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Uitschrijven


De Gebruiker blijft ook vrij om zich op elk moment uit te schrijven van de daartoe voorziene pagina. Indien de Gebruiker zijn wachtwoord verliest of moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot zijn Account, kan hij de verwijdering van zijn Account aanvragen door contact op te nemen met het bedrijf CroisiEurope op dit adres: bruxelles@croisieurope.com.

Het bedrijf CroisiEurope behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een Gebruikersaccount te sluiten om welke objectieve en gerechtvaardigde reden dan ook, die vooraf aan de geïnteresseerde partij is medegedeeld (e-mail of aangetekende brief), in het bijzonder in het geval dat de Gebruiker de toepasselijke wetgeving heeft overtreden, met name strafrechtelijk, of die gericht zijn op de bescherming van de rechten van een derde, of indien zijn of haar gedrag de belangen van welke persoon dan ook heeft geschaad, met inbegrip van het bedrijf CroisiEurope of een bedrijf dat een juridische band heeft met de Uitgever, of het gebruik van de site door een andere Gebruiker. De vennootschap CroisiEurope behoudt zich het recht voor om de Account van een Gebruiker te deactiveren aan het einde van een periode van totale inactiviteit van zijn Account die gelijk is aan of groter is dan één jaar. In geval van overlijden van de Gebruiker en na overlegging van de relevante bewijsstukken wordt het Account gedeactiveerd. 


Intellectueel Eigendom 


Het bedrijf CroisiEurope blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de site, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de Applicatie, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CroisiEurope. Deze GCU houdt geen overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker met betrekking tot de structuur of de inhoud van de Applicatie en haar Diensten.

 Elk ongeoorloofd gebruik van de site zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe dat het gebruik van de site op geen enkele wijze inbreuk maakt op de rechten van het bedrijf CroisiEurope. 


Bescherming van persoonsgegevens


Het bedrijf CroisiEurope respecteert de privacy van de Gebruikers en houdt zich strikt aan de geldende wetten op de bescherming van de privacy en de individuele vrijheden. Zie het privacybeleid dat beschikbaar is op onze site in de sectie cookies & Rgpd.

Elke Gebruiker kan dit recht uitoefenen door per post naar het adres te schrijven:  

CroisiEurope, 12 Rue de la Division Leclerc, 67000 Straatsburg - Frankrijk

 

Hyperlinks en Cookies


Het browsen op de site leidt waarschijnlijk tot de installatie van cookie(s) op de terminal van de gebruiker.

Zie Cookies & Rgpd - Cookievoorkeuren wijzigen.

CroisiEurope verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang, de raadpleging en het gebruik van de informatie en/of diensten op de site te beveiligen. Deze laatste zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, behalve in geval van overmacht of bij een gebeurtenis die buiten de controle van CroisiEurope valt en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de site.

De gebruiker verklaart dat hij/zij de kenmerken en beperkingen van het internet accepteert en erkent in het bijzonder dat : 

- het gebruik van de site is op eigen risico van de gebruiker;

- de Site is voor hem toegankelijk "as is" en volgens de beschikbaarheid ervan;

 - de bescherming van zijn eigen gegevens en/of software is zijn verantwoordelijkheid en het is zijn verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om deze te beschermen tegen mogelijke virussen die op de Site, de Informatie of de diensten circuleren;

 - de technische prestaties van het internet vereisen een verwerkingstijd die nodig is om de informatie te beantwoorden, te raadplegen, op te vragen of over te dragen.


Diverse bepalingen


Indien een van de bepalingen van deze TOU ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt deze als ongeschreven beschouwd en blijven de overige bepalingen van kracht.


Toepasselijk recht


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in alle opzichten onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Belgische jurisdictie. Alleen de Nederlandse taal is authentiek.