Ben je in United States?
Bezoek onze website www.croisieuroperivercruises.com.
contact
brochure

Privacybeleid

CroisiEurope, ingeschreven au RCS de Strasbourg sous 998.348.601.00043, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens; daarom waken we over de naleving van de geldende regels en wetgevingen inzake deA privacy en de verwerking van de persoonsgegevens, in het bijzonder de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de laatste versie van de Franse wet “Informatique et Libertés”.

Dit charter heeft tot doel u te informeren over de omstandigheden waarin CroisiEurope persoonsgegevens verzamelt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld, het gebruik van deze gegevens en uw rechten. Het charter is van toepassing op alle gegevens die door u worden verstrekt of die door CroisiEurope worden verzameld.


Om een correcte toepassing van deze regels te garanderen, stelde CROISIEUROPE een functionaris voor gegevensbescherming aan, als bevoorrechte tussenpersoon van de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Daarnaast wendt CROISIEUROPE de passende interne procedures aan om zijn werknemers te sensibiliseren en de naleving van deze regels binnen de organisatie te garanderen.


1-   Toepassingsgebied

 CROISIEUROPE verbindt zich ertoe de voorschriften na te leven die van toepassing zijn op alle verwerkingen van persoonsgegevens die men uitvoert. CROISIEUROPE verbindt zich er met name toe volgende principes na te leven:

- uw persoonsgegevens worden rechtmatig, getrouw en transparant verwerkt (rechtmatigheid, getrouwheid, transparantie);

- uw persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, duidelijke en wettelijke doeleinden, en worden niet later alsnog verwerkt op een manier die niet strookt met de begindoeleinden (beperking van de doeleinden);

- uw persoonsgegevens zullen op toereikende en ter zake dienende wijze worden bewaard en blijven beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking);

- uw persoonsgegevens zijn correct en worden actueel gehouden. Alle redelijke maatregelen worden genomen om onjuiste gegevens, uitgaande van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zonder uitstel te wissen of te corrigeren (juistheid).


CROISIEUROPE neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan het risico dat inherent is aan zijn verwerkingsprocessen, om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de rechten en gegevens van de betrokken personen te beschermen van bij het begin van het verwerkingsproces.


Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en bezoekers wanneer:

• U onze website en onze mobiele apps bezoekt;

• U een account aanmaakt op onze website;

• U vraagt naar informatie, een offerte of inlichtingen over onze reizen;

• U een reis boekt bij CroisiEurope;

• U zicht abonneert op een van onze emailing en of mailing diensten (productinformatie en speciale aanbiedingen);

• U onze klantendienst bezoekt;

• U deelneemt aan wedstrijden of aan elk ander evenement dat wordt voorgesteld op de officiële accounts van de maatschappij op de sociale netwerken;

• U solliciteert.


2-   De gegevens die we verzamelen

CroisiEurope kan uw persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens betreffen vooral:

Verwerkingen waarmee persoonsgegevens worden verzameld:

• vraag naar informatie: bezoek op website, versturen van contactformulier, vraag naar informatie aan een van onze medewerkers via e-mail, brief, telefoon, fysieke aanwezigheid.

•   Door u te abonneren op een emailing en of mailing dienst.

• Door een reis te boeken

• Door deel te nemen aan een wedstrijd of aan elk ander evenement dat wordt voorgesteld op de officiële accounts van de maatschappij op de sociale netwerken.

• Door contact met onze klantendienst

Voorbeeld van verzamelde persoonsgegevens:

• Uw naam en voornaam

• Uw postadres

• Uw geboortedatum

• Uw geslacht

• Uw e-mailadres

• Uw telefoonnummer(s)

• Het overzicht van uw reservaties

•   Voor bepaalde bestemmingen, uw identiteitsbewijs: nummer, plaats van afgifte, geldigheidsperiode (identiteitskaart en of paspoort)

•   Gezondheidsgegevens: voedselallergieën en of vraag naar speciale voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit.


Ook de gegevens met betrekking tot de personen waarvoor u de reis boekt en gegevens die u ons doorgeeft, vallen hieronder. Door het inschrijvingsformulier in te vullen, garandeert u (gebruiker) dat u aan CroisiEurope exacte, juiste, recente en volledige inlichtingen heeft verschaft over uw identiteit en uw gegevens en die van uw reisgezellen. U verbindt er zich onder meer toe een effectief e-mailadres op te geven waarvan u eigenaar bent of er de toestemming voor te vragen aan de eigenaar ervan.

Sommige van deze persoonsgegevens worden vereist voor het voltooien van uw aankopen of voor het verlenen van de gevraagde dienst.

Als u weigert deze persoonsgegevens te verstrekken, zijn we niet in de mogelijkheid om uw aankopen te voltooien of u de gevraagde dienst te verlenen.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor onderzoeks- of marketingdoeleinden blijft echter facultatief. U kunt zich hiertegen verzetten. Indien u weigert, zal dat niet van invloed zijn op uw aankopen of de verlening van de door uw gevraagde dienst. De gegevens die essentieel en noodzakelijk zijn voor onze diensten worden in onze formulieren aangegeven met een sterretje.

 Gegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer u op onze website surft, kunnen we, steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving, bepaalde persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot:

• de kenmerken van het besturingssysteem, de browser of de terminal (computer, telefoon, tablet ...) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site;

• Elektronische identificatiegegevens die beschikbaar zijn op of vanaf uw computer of smartphone (zoals ‘cookies’, ip). Uw elektronische identificatiegegevens kunnen de terminal die u voor de verbinding gebruikt identificeren of geolokaliseren (zonder nauwkeuriger te zijn dan de plaatsnaam) of de pagina's identificeren die u op de Site raadpleegt. Ze zijn over het algemeen op zich ontoereikend om u met naam te identificeren;

• Uw clickstream-gegevens (de bezochte pagina’s, de duur en de frequentie van uw bezoeken ...).


Gebruikte cookies

Bepaalde persoonsgegevens worden op onze site verzameld door middel van cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op onze pagina over cookies en het beheer ervan https://www.croisieurope.be/nl/informatie/cookies.


3-   Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Onze site beheren

• Uw aankopen verrichten en beheren

• Onze diensten en tools optimaliseren

• De werking van onze klantendienst verzekeren en uw vragen beantwoorden

• U ons nieuws en gesponsorde content aanbieden

• Uw deelname aan wedstrijden beheren

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met adverteerders buiten CroisiEurope.


Welk gebruik van uw persoonsgegevens met de sociale netwerken?

De Site maakt gebruik van plug-ins (of uitbreidingsmodules) van sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn.

Indien u gebruik maakt van deze plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op 'vind ik leuk' of 'delen', zullen uw clickstream-gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aansluiting bij deze sociale netwerken worden overgemaakt, geregistreerd en verwerkt op een server van het bedrijf dat het sociale netwerk in kwestie beheert en worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount, volgens de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.

Op verschillende pagina’s van de website van CROISIEUROPE kunt u klikken om toegang te krijgen tot andere websites van andere ondernemingen. We raden u aan het beleid inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze sites te lezen, want de voorwaarden op deze sites kunnen verschillen en CROISIEUROPE is in geen geval verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door deze andere websites.

Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden overgemaakt van de site naar de Sociale Netwerken, raden we u aan:

-   niet met deze Sociale Netwerken te interageren door niet te klikken op de plug-ins die u op de Site worden aangeboden,

-   uw account op het desbetreffende sociale netwerk te deactiveren alvorens onze Site te bezoeken,

-   De privémodus van uw browser te gebruiken.


4-   Bewaartermijn van uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als strikt nodig voor het uitvoeren van de verrichtingen waarvoor ze werden verzameld. Daarom verschillen de bewaartermijnen:

• De gegevens die ons rechtstreeks werden overgemaakt zoals hierboven omschreven worden bewaard voor de periode die nodig is voor de verwerking ervan: dit kan tot 3 jaar zijn na het einde van de contractuele relatie tussen ons (verjaringstermijn voor rechtsvorderingen in de meeste landen van de EER)

• De clickstream-gegevens worden niet langer dan 13 maanden bewaard

• De gegevens m.b.t. prospecten worden maximaal 3 jaar bewaard, te tellen vanaf het laatste contact met CroisiEurope


5-   Partijen met wie we uw gegevens delen

We delen persoonsgegevens mee binnen de limieten en in de omstandigheden die in dit privacybeleid worden gespecificeerd, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven indien de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming dat voorschrijven. Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor derde dienstverleners die we aanstellen om namens ons en volgens onze instructies deze gegevens te verwerken. Al onze dienstverleners die uw persoonsgegevens ontvangen, behandelen deze volgens onze instructies, conform de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Overigens kan CROISIEUROPE verplicht worden persoonsgegevens te bezorgen aan de bevoegde Franse of buitenlandse overheidsinstanties.


6-   Uw rechten

1. Recht op inzage, correctie, verwijdering en verzet

U hebt het recht op inzage, correctie, bijwerking en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Verder kunt u zich verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

2. Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Dit recht biedt u de mogelijkheid om een deel van uw persoonsgegevens te verkrijgen om ze aan een derde over te dragen.

U hebt het recht algemene of specifieke richtlijnen te bepalen voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw gegevens.


   6- WIJZIGING VAN HET CHARTER

CroisiEurope kan dit charter wijzigen en ziet erop toe dat u hierover geïnformeerd wordt via een speciale vermelding op de Site of via een persoonlijk bericht in de nieuwsbrief.


  7- BELEID ROND PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De Site richt zich niet tot minderjarigen. De toegang tot de Site wordt hun echter niet ontzegd omdat hij geen content bevat die verboden is voor personen onder 18 jaar.


Indien er op de Site gegevens van een minderjarige verzameld worden, kan de wettelijke vertegenwoordiger van die minderjarige contact opnemen met info@croisieurope.com om de gegevens recht te zetten, te wijzigen of te verwijderen.Contact

Om deze rechten uit te oefenen stuurt u een e-mail naar info@croisieurope.com of een brief naar het volgende adres 12 Rue de la Division Leclerc, 67000 Straatsburg, Frankrijk. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw aanvraag.